Algemene Voorwaarden Fluviant N.V.

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder :
• Fluviant: Fluviant N.V., met maatschappelijke zetel te B-2030 Antwerpen, Vosseschijnstraat Kaai 140.
• Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die aan Fluviant opdracht heeft gegeven tot het vervoer van goederen of het leveren van diensten.
• Onderaannemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die in opdracht van Fluviant goederen vervoert of diensten levert.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming (inclusief offertes), de inhoud en de nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en Fluviant gesloten overeenkomsten.
2. Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, dat deze met uitsluiting van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op de overeenkomst van partijen van toepassing zijn.

Artikel 3: Onderaannemers
Fluviant heeft het recht om het vervoer van goederen of het leveren van diensten uit te voeren met eigen personeel en middelen van Fluviant zelf, of te laten uitvoeren met personeel of middelen van derden, in haar keuze.

Artikel 4: Aard en hoeveelheid van de goederen
De Opdrachtgever verbindt zich ertoe tijdig en duidelijk de juiste omschrijving van de aard, de kwaliteit, de eigenschappen, het stukaantal (deze opsomming is niet limitatief) alsook alle noodzakelijke en nuttige informatie betreffende de goederen op te geven en alle instructies met betrekking tot de verdere behandeling en/of transport te verstrekken.  Meer in het bijzonder is de Opdrachtgever verplicht om aan te geven of het gevarengoed of afval (gevaarlijk of niet gevaarlijk) betreft. Fluviant is niet gehouden tot controle van overeenstemming van de aangeboden goederen, met hun beschrijving, wat inhoud en/of kwaliteit betreft.  Fluviant is ontslagen van alle vergoeding ingevolge schade, ontstaan door onvoldoende informatie. 

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst
1. Tenzij door Fluviant anders vermeld, heeft iedere offerte van Fluviant een geldigheidsduur van 30 dagen.
2. Offertes en overeenkomsten van respectievelijk met Fluviant zijn slechts bindend, indien zij op schrift zijn gezet en zijn ondertekend namens Fluviant door de daartoe krachtens wet en/of statuten bevoegde personen.
3. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met een offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Fluviant niet tot het sluiten van een overeenkomst met de Opdrachtgever.
4. Nadere opdrachten van de zijde van de Opdrachtgever voor het vervoer van goederen of het leveren van diensten, kunnen uitsluitend tot een overeenkomst leiden, indien de opdracht middels een overeenkomst is bevestigd door Fluviant.

Artikel 6: Verplichtingen van de Opdrachtgever
De opdrachtgever is uitsluitend verantwoordelijk voor alle kosten en voor alle schade en/of verlies, die het gevolg zijn van de niet-naleving van zijn verplichtingen.  Hij is bovendien gehouden, Fluviant te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden wegens materiële, immateriële, lichamelijke en/of stoffelijke ongevallen en/of schade die te wijten zijn aan de niet-nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
Fluviant is niet aansprakelijk voor materiële, immateriële, lichamelijke en/of stoffelijke schade en/of verlies uit welke hoofde ook, niet uitgezonderd, tenzij zou bewezen zijn dat de bedoelde ongevallen, schade en/of verlies aan opzet of met opzet gelijk te stellen zware fout van Fluviant, respectievelijk haar onderaannemer(s) te wijten is.

Artikel 8: Verzekering
Ingeval door de opdrachtgever een verzekeringsopdracht werd gegeven, wordt Fluviant slechts als tussenpersoon zonder aansprakelijkheid  beschouwd.

Artikel 9: Betaling en facturatie
1. Behoudens andersluidende overeenkomst vindt facturatie van door Fluviant en haar onderaannemer(s) geleverde prestaties en diensten plaats na de uitvoering van de overeenkomst.
2. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn alle facturen van Fluviant binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum zonder enige verrekening te voldoen en draagbaar op het adres van de maatschappelijke zetel van Fluviant.  Indien de Opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid vermelde termijn betaalt, is Fluviant gerechtigd zonder ingebrekestelling een intrestvergoeding aan te rekenen van 1,0% per maand, te rekenen vanaf factuurdatum.  Daarenboven is uitdrukkelijk bedongen dat Fluviant bij overschrijding van de betalingstermijn met meer dan dertig dagen, gerechtigd is zonder meerdere aanmaning een schadevergoeding, gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimumbedrag van 200,00 €, aan te rekenen.

Artikel 10: Reclamaties
1. Klachten in verband met de hoeveelheid of kwaliteitsgebreken of niet-overeenstemming van de geleverde prestaties en/of diensten, dienen, op straffe van verval, bij levering (ingeval van zichtbare gebreken) of binnen acht kalenderdagen na het ontdekken ervan (ingeval van verborgen gebreken) aan Fluviant meegedeeld te worden per aangetekende zending met vermelding van alle relevante gegevens, bij gebreke waarvan Fluviant elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen.  Behoudens andersluidende overeenkomst, dienen klachten in ieder geval binnen 15 kalenderdagen na datum van levering meegedeeld te worden.
2. Eventuele klachten betreffende de facturen dienen op straf van verval binnen de acht dagen na factuurdatum schriftelijk en aangetekend bij Fluviant ingediend te worden.

Artikel 11: Geschillen
1. Bij geschillen over interpretatie van deze voorwaarden is uitsluitend de Nederlandse tekst bindend.
2. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Fluviant aangegaan, is het Belgische recht van toepassing.
3. Alle geschillen die tussen partijen zouden ontstaan, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

Juli 2012 – laatste revisie geldt